Algemene voorwaarden Seegers & Lebouille


Rechtsvorm

Advocatenkantoor Seegers & Lebouille is een advocatenkantoor bestaande uit een maatschap (KvK nummer 34368183) hierna te noemen: “Seegers & Lebouille”. De maatschap werkt onder de naam Seegers & Lebouille samen met mr. A.S. Blom en mr. S. Storch. Zij hebben een samenwerking met Seegers & Lebouille in de zin van
artikel 5.3 sub b Voda.

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Seegers & Lebouille worden daarmee bedoeld zowel de leden van de maatschap als mr. A.S. Blom en
mr. S. Storch. Een actueel overzicht van de advocaten is te vinden op www.seegers-lebouille.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Seegers & Lebouille gegeven opdrachten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Niet enkel Seegers & Lebouille, doch ook iedere aan Seegers & Lebouille verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Dat geldt tevens voor opvolgers onder algemene titel van de verbonden personen, vroeger verbonden personen en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

Overeenkomst van opdracht

Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een overeenkomst tussen de cliënt en Seegers & Lebouille waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Seegers & Lebouille bepaalt welke advocaat de werkzaamheden zal uitvoeren. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW kan de opdracht door Seegers & Lebouille worden opgezegd vanwege gewichtige reden(en) zoals een vertrouwensbreuk. 

Inschakeling derden

De keuze van door Seegers & Lebouille in te schakelen derden, zoals schade-experts, accountants en dergelijke, zal zoveel mogelijk geschieden in overleg met de cliënt en, tenzij anders is overeengekomen, voor rekening van de cliënt komen. Dit overleg is niet nodig voor de inschakeling van deurwaarders en koeriers. Seegers & Lebouille is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

Ter beschikking stellen van informatie

Cliënt is gehouden alle informatie die Seegers & Lebouille nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Indien dit niet, niet tijdig dan wel niet volledig gebeurt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en het eventuele extra honorarium voor rekening van de cliënt.

Derdengelden

Gelden die door Seegers & Lebouille ten behoeve van de cliënt worden ontvangen worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Seegers & Lebouille. 

Honorarium en declaraties

De cliënt is aan Seegers & Lebouille voor de door haar ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden een honorarium verschuldigd op basis van het overeengekomen uurtarief vermeerderd met B.T.W. (21%), tenzij anders is overeengekomen bijvoorbeeld bij een fixed fee, en eventuele overige kosten / verschotten zoals vastrecht (griffierecht), kosten van aktes, kosten voor het opvragen van (medische) informatie, deurwaarders- en publicatiekosten. Het is gebruikelijk dat Seegers & Lebouille een voorschotbetaling vraagt voor de door haar in opdracht van de cliënt verrichte werkzaamheden. Aan de cliënt zal een voorschotdeclaratie worden gezonden. Seegers & Lebouille is gerechtigd de werkzaamheden eerst aan te vangen nadat de voorschotdeclaratie is betaald. De voorschotdeclaratie wordt, na beëindiging van de zaak, verrekend met de einddeclaratie.

Declaraties van Seegers & Lebouille dienen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Indien Seegers & Lebouille incassomaatregelen treft dan komen de daarvoor gemaakte kosten ten laste van de cliënt.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) en rechtsbijstandsverzekering

De bepalingen ten aanzien van het honorarium en declaraties zijn niet van toepassing indien de cliënt wordt bijgestaan op basis van een toevoeging. De bepalingen ten aanzien van het honorarium en declaraties zijn niet van toepassing indien de cliënt wordt bijgestaan op basis van een rechtsbijstandsverzekering, voor zover zulks in overeenstemming is met de polisvoorwaarden en de cliënt op grond van deze polisvoorwaarden geen eigen bijdrage aan Seegers & Lebouille is verschuldigd.

Aansprakelijkheid

De advocaten van Seegers & Lebouille zijn gezamenlijk verzekerd in het kader van de beroepsaansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van Seegers & Lebouille is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis niet ten laste van de verzekeraar komt.

Indien en om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid jegens de cliënt beperkt tot het door Seegers & Lebouille in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte bedrag.

Privacy.

Seegers & Lebouille is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring, die is te vinden op www.seegers-lebouille.nl. Seegers & Lebouille is als gevolg van de geldende regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en (verzoeken tot) ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Seegers & Lebouille een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

Archivering

Na afloop van een zaak wordt het met de opdracht gevormde fysieke en digitale dossier gearchiveerd. Het gearchiveerde dossier wordt vijf jaar bewaard waarna het dossier wordt vernietigd. Het digitale dossier blijft alleen in het computersysteem bewaard indien de cliënt hier expliciet toestemming voor geeft.

Rechtsverhouding

De rechtsverhouding tussen Seegers & Lebouille en de cliënt wordt beheerst door Nederlands recht en alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur of de Geschillencommissie Zakelijk en als deze niet bevoegd is dan aan de bevoegde rechter. 

Klachtenregeling

Op de dienstverlening van Seegers & Lebouille is een interne klachtenregeling van toepassing. Deze procedure vangt aan wanneer de cliënt de klacht kenbaar maakt aan de behandelend advocaat of aan de klachtenfunctionaris. Slaagt de behandelend advocaat of de klachtenfunctionaris er niet in de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur of de Geschillencommissie Zakelijk of aan de Deken van de Orde van Advocaten. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van de opdracht, schadevergoedingen tot € 10.000,= en alle declaratiegeschillen, worden door deze commissies beslecht. Het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur en de Geschillencommissie Zakelijk is te vinden op www.degeschillencommissie.nl. Klachten en/of vorderingen die niet door Geschillencommissie Advocatuur en/of de Geschillencommissie Zakelijk kunnen worden behandeld, kan de cliënt voorleggen aan de rechter of aan de Deken van de Orde van advocaten.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 15 mei 2024.