Skip to content

Ambtenarenrecht

Bent u werkzaam bij de overheid en heeft u vragen over uw rechtspositie, een (dreigend) ontslag of en disiplinaire straf?

Bij Seegers & Lebouille kunt u terecht met al uw vragen over uw positie als ambtenaar.

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingegaan.  Voor de meeste ambtenaren is hiermee vanaf deze datum het private arbeidsrecht van toepassing. Voor ambtenaren geldt daardoor na de normalisering dezelfde rechtsbescherming tegen ontslag en alle andere arbeidsaangelegenheden als voor werknemers buiten de overheid.

Voorafgaand aan 1 januari 2020 was het publiekrecht van toepassing en kon tegen besluiten bezwaar en eventueel beroep worden aangetekend. Deze in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geregelde bezwaar- en beroepsprocedures zijn in principe vervallen Ambtenaren en overheidswerkgevers moeten zich nu bij geschillen waar zij onderling niet uitkomen wenden tot  de kantonrechter.

Ontslag, transitievergoeding, rechtspositie

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst geldt het privaatrecht. Het private procesrecht kent geen bezwaarprocedures. Een werknemer met een arbeidsovereenkomst kan bij een geschil met zijn werkgever een procedure aanspannen bij de kantonrechter. Anders dan in het bestuursrecht gelden niet voor alle beslissingen of maatregelen van de werkgever wettelijke termijnen waarbinnen een procedure moet worden aangespannen. Dit betekent dat een ambtenaar na het ingaan van de Wnra ook ná zes weken op bepaalde beslissingen of maatregelen van zijn werkgever kan terugkomen. Wel geldt in het private arbeidsrecht dat een werkgever of werknemer bepaalde verzoeken (vorderingen) slechts binnen twee of drie maanden bij de kantonrechter mag indienen. Dit geldt bijvoorbeeld voor procedures over de transitievergoeding, als er sprake is van een onregelmatige opzegging of (onterecht) ontslag op staande voet. Om te voorkomen dat u uw rechten verspeelt, is het verstandig tijdig juridisch advies in te winnen.

Disciplinaire straf

In plaats van de rechtspositieregelingen die voorheen golden zijn nu met het oog op de invoering van de Wnra cao’s gesloten die de rechtspositieregelingen vanaf 1 januari 2020 vervangen.  Wanneer in een cao disciplinaire maatregelen zijn opgenomen, dan kunnen daar ook procedurevoorschriften bij zijn opgenomen waar de werkgever zich aan moet houden. Die bepalen bijvoorbeeld hoe de beslissing tot het opleggen van een disciplinaire straf moet worden medegedeeld, of verplichten werkgevers om een werknemer eerst te horen voordat ze overgaan tot bestraffing. Daarnaast is de werkgever altijd verplicht zich te houden aan de eisen van goed werkgeverschap en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een werknemer niet horen voordat de werkgever een disciplinaire straf oplegt is bijvoorbeeld in strijd met deze eisen.

Ook de procedure die de ambtenaar moet volgen als hij het niet eens is met de disciplinaire straf is sinds 1 januari 2020 veranderd. Voorheen kon hij hiertegen in bezwaar gaan bij de overheidswerkgever, nu zal hij over het algemeen direct naar de kantonrechter moeten om een dreigende disciplinaire straf aan te vechten. Ook in dergelijke gevallen is het belangrijk om tijdig juridisch advies in te winnen.

Voor juridisch advies of voor bijstand in procedures tegen beslissingen van uw overheidswerkgever kunt u terecht bij een van de advocaten van Seegers & Lebouille,