Arbeidsrecht

Bij Seegers & Lebouille kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van het arbeidsrecht, of u nu werkgever bent of werknemer.
Het arbeidsrecht regelt de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. Het bepaalt bijvoorbeeld de regels voor de arbeidsovereenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd over het loon, de werktijden en het soort werkzaamheden dat afgesproken is.
Daarnaast regelt het arbeidsrecht wat er dient te gebeuren als een werknemer tijdelijk niet kan werken, bijvoorbeeld wegens ziekte of als gevolg van een andere oorzaak.
Maar het arbeidsrecht omvat ook de regels over de duur en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, het ontslagrecht.
Zowel de werkgever als de werknemer kan geconfronteerd worden met vraagstukken en arbeidsrechtelijke problemen.

U bent werknemer

Als werknemer kunt u geconfronteerd worden met een dreigend ontslag, een geschil over de hoogte van uw loon, onduidelijkheid over uw contract en de arbeidsvoorwaarden of een werkgever die uw loon niet (op tijd) betaalt.

Ook komt het regelmatig voor dat er een geschil ontstaat rond ziekmelding en re-integratie of over de vraag of u wel of niet arbeidsongeschikt bent. Wat zijn in deze gevallen uw rechten? Mag de werkgever uw loon inhouden, kunt u weigeren ander werk te accepteren als u dat niet passend vindt, waar moet u zich tegen ontslag verweren? 

En wat als u een voorstel krijgt van uw werkgever tot beëindiging van uw arbeidsovereenkomst? Kunt u een dergelijke vaststellingsovereenkomst zonder meer tekenen, ook als u ziek bent? Blijft het relatie- en/of concurrentiebeding gelden? Het accepteren van een beëindigingsvoorstel kan verstrekkende gevolgen hebben. Daarbij zijn de termijnen vaak kort, het is doorgaans van belang om vlot te handelen.

In al dit soort situaties is het dan ook aan te raden om tijdig deskundig advies in te winnen.

U bent werkgever

Arbeidsconflicten & ontslag

Ook als werkgever heeft u te maken met het arbeidsrecht. U wilt zich jegens uw werknemers als een goed werkgever opstellen en zorgvuldig gedragen, en die verplichting legt het arbeidsrecht u ook op.

Maar toch kan er zich ongewild een conflict voordoen met een werknemer. Wat als de werknemer ondanks al uw inspanningen maar niet goed wil functioneren? Of als uw werknemer zich veelvuldig ziek meldt en de re-integratieafspraken niet nakomt?

Wat valt onder uw verantwoordelijkheid en plicht als werkgever en wat niet? Hoe kunt u een arbeidsconflict voorkomen en mocht er toch een onoplosbaar conflict ontstaan, hoe stelt u een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd) op en waar moet u daarbij op letten?

Dit zijn situaties waarin het raadzaam is om tijdig advies in te winnen, een dreigend conflict kan zo vaak voorkomen worden óf in goed overleg worden opgelost.
Lukt het niet om er in onderling overleg uit te komen en is een procedure bij de rechter onvermijdelijk, ook dan is deskundige juridische bijstand onontbeerlijk.

Daarnaast kunt u als werkgever vragen hebben over het opstellen van een arbeidsovereenkomst met een nieuwe werknemer. Welke arbeidsvoorwaarden gelden er, wat is de invloed van een CAO? Een arbeidsovereenkomst is maatwerk, laat u daarover gedegen adviseren.

Wij staan u graag met raad en daad terzijde bij alle arbeidsrechtelijke vraagstukken en problemen.