Personen- en familierecht

Echtscheiding

Uw keuzes

Er zijn verschillende manieren om uit elkaar te gaan. Ieder kan een eigen advocaat nemen en een procedure bij de rechtbank beginnen en dan volgt een procedure op tegenspraak. Mediation is een vorm waarbij u zich laat informeren door de mediator zodat u samen een weloverwogen keuze kan maken ten aanzien van de zaken die geregeld moeten worden waarbij de mediator u informeert, u begeleidt bij het nemen van beslissingen en de echtscheiding formaliseert zonder dat er een procedure op tegenspraak komt. Samen Echtscheiding Versie Light geeft u de mogelijkheid om tegen een vaste prijs te scheiden en is een mogelijkheid als alles voor u beiden duidelijk is en u samen een groot deel van het huiswerk voorbereidt.

Zaken die geregeld moeten worden

De gevolgen van een echtscheiding komen in de volgende volgorde aan bod: Als u kinderen heeft dan bent u verplicht om een ouderschapsplan te maken. De kinderalimentatie maakt onderdeel uit van het ouderschapsplan. Als er inkomensverschillen zijn dan kan de partneralimentatie aan bod komen. Vervolgens wordt gekeken naar de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. De huur-/koopwoning neemt daarin een bijzondere positie in. Tot slot zal een regeling moeten worden getroffen over het pensioen.

Kinderen

Ouderschapsplan

In het kader van een scheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap maar ook als ouders uit elkaar gaan en er kinderen zijn, dan zijn ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. De wet verplicht ouders ten aanzien van de volgende zaken een afspraak te maken en deze afspraak neer te leggen in een ouderschapsplan:
1. De hoofdverblijfplaats van de kinderen en op welk adres zij staan ingeschreven.
2. De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken in termen van een omgangsregeling en de vakantieregeling.
3. Hoe ouders elkaar zullen informeren en raadplegen over belangrijke beslissingen met betrekking tot de persoon en het vermogen van de kinderen. Denk daarbij aan medische ingrepen, schoolkeuze, gevaarlijke sporten, verhuizing en verblijf in het buitenland.
4. De kosten van de kinderen (behoefte) en wie welke kosten voor zijn/haar rekening neemt (draagkracht) in de vorm van kinderalimentatie of een bijdrage op de kindrekening).

Verdeling van de zorgtaken: omgangsregeling en vakantieregeling

Een scheiding van ouders is een ingrijpende gebeurtenis in het leven een kind. Het is daarom belangrijk om met zorg en aandacht hierbij stil te staan. Dit geldt niet alleen voor de ouders maar ook voor de advocaat of mediator en de rechter die betrokken zijn om hierover een afspraak of beslissing te nemen.
Uitgangspunt is telkens “het belang van het kind” en praktische zaken zoals school en naschoolse activiteiten, werktijden, reisafstand, andere verplichtingen en de verstandhouding tussen ouders spelen een praktische rol bij het zoeken naar een goede regeling. Dat is maatwerk en vergt soms veel van ouders.
De positie van kinderen wordt steeds belangrijker en wij proberen ouders ervan te overtuigen dat zij beslissingen nemen die boven alles in het belang van hun kinderen zijn.

Kinderbeschermingsmaatregelen

Indien de ontwikkeling van een kind in gevaar komt dan kan een kinderbeschermingsmaatregel worden opgelegd in de vorm van een onder toezicht stelling, een (gesloten) uithuisplaatsing of een gezagsbeëindigende maatregel. Dit zijn hele ingrijpende maatregelen. Wij proberen om samen met de ouder(s) en/of het kind in geval van gesloten uithuisplaatsing te kijken naar de juridische aspecten van een dergelijke maatregel en hoe een dergelijke maatregel te voorkomen of te beperken in tijd en omvang. In sommige gevallen zijn een dergelijke maatregelen welkome maatregelen en kijken wij samen met de ouder(s) wat er allemaal mogelijk is in het kader van een onder toezichtstelling. Denk bijvoorbeeld aan een schriftelijke aanwijzing of een wijziging van de zorgregeling of hoofdverblijfplaats. Ook bij een uithuisplaatsing of een gesloten uithuisplaatsing kijken wij samen met ouders en/of kind naar de mogelijkheden. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de gezagsbeëindigende maatregel die door de Raad voor de Kinderbescherming kan worden verzocht.

Alimentatie

Kinderalimentatie

Ouders zijn verplicht om bij te dragen aan de kosten van hun kinderen. Deze verplichting blijft bestaan tot de 21ste verjaardag van de kinderen. Een kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de welstand waarin zij leven (de behoefte van de kinderen) en het inkomen van de ouders (draagkracht).
Uitgangspunt is dat de kinderalimentatie wordt vastgelegd in een ouderschapsplan. Als dat niet lukt dan kan de rechter de kinderalimentatie vaststellen. Als daarna een financiële situatie wijzigt door bijvoorbeeld een verlies van inkomen, een stijging van het inkomen of de komst van andere kinderen dan kan een wijziging worden gevraagd van een eerdere overeenkomst (in bijvoorbeeld een ouderschapsplan of mondeling) of van een eerdere uitspraak van een rechter.
Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kan voor de inning van achterstallige kinderalimentatie zorgen (www.lbio.nl) over een periode van 6 maanden terug.
Ieder jaar -op 1 januari- wordt de kinderalimentatie geïndexeerd met een door de Minister van Justitie vast te stellen percentage. Op de website van het lbio (www.lbio.nl) is dit percentage terug te vinden en daar kan een eventuele achterstand in de betalingen gemakkelijk worden berekend.

Partneralimentatie

Op 21 mei 2019 is de wet verandert. De nieuwe wet geldt voor die situaties waarin het verzoekschrift tot echtscheiding op of na 1 januari 2020 is ingediend.
In de nieuwe wet wordt de alimentatietermijn voor partneralimentatie verkort tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Dit betekent dat wanneer iemand zes jaar is gehuwd de alimentatieverplichting drie jaar is. Bij een huwelijk van 12 jaar is de alimentatie verplichting vijf jaar.
Hierop bestaat een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld:

 • Voor de alimentatieontvanger die langer dan 15 jaar is gehuwd en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd.
 • Voor de alimentatieontvanger van vijftig jaar en ouder geldt een overgangsregeling bij een huwelijk van minimaal vijftien jaar.
 • Voor de alimentatieontvanger met jonge kinderen (onder de twaalf jaar).

Als een financiële situatie wijzigt door bijvoorbeeld een verlies van inkomen, een stijging van het inkomen of de komst van kinderen dan kan een wijziging worden gevraagd van een eerdere overeenkomst (in bijvoorbeeld een ouderschapsplan of mondeling) of van een eerdere uitspraak van een rechter.
Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kan voor de inning van achterstallige partneralimentatie zorgen (www.lbio.nl) over een periode van 6 maanden terug.
Ieder jaar -op 1 januari- wordt de partneralimentatie geïndexeerd met een percentage. Het percentage is ieder jaar anders. Op de website van het lbio (www.lbio.nl) is dit percentage terug te vinden en kan het nieuwe bedrag en een achterstand van de betalingen gemakkelijk worden berekend.

De gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden

Op 1 januari 2018 is de wet veranderd. Mensen die voor 1 januari 2018 zijn gehuwd hebben een gemeenschap van goederen. Dit betekent dat de echtgenoten alle goederen delen en alle schulden samen dragen ongeacht of deze voor of tijdens het huwelijk zijn verkregen of zijn aangegaan. Ingeval van echtscheiding dient de gehele gemeenschap van goederen bij helft te worden gedeeld. De nieuwe wetgeving gaat uit van een beperkte gemeenschap van goederen. In geval van een echtscheiding dient allereerst te worden bepaald welke goederen wel / niet in de beperkte gemeenschap valt en welke schulden wel/niet gezamenlijk moeten worden gedragen en hoe deze beperkte gemeenschap moet worden verdeeld.
Als u gaat scheiden dan is het raadzaam om een goed beeld te krijgen van hetgeen moet worden verdeeld en wat u zal behouden / zal meenemen na het huwelijk en welke schulden u moet gaan betalen.
De woning heeft in dit kader een bijzondere positie vanwege de herfinanciering en de fiscale aspecten.

Andere familierechtelijke kwesties

Meerderjarigheidsverklaring

 • Stiefouder adoptie
 • Ontkenning ouderschap en gerechtelijke vaststelling vaderschap
 • Vervangende toestemming erkenning en vernietiging van de erkenning
 • Verzoek gezamenlijk gezag of beeindiging van gezamenlijk gezag
 • De erkenning van buitenlandse akte en vonnissen
 • Verhuizen met kinderen
 • Voor- en achternaamwijziging
 • Curatele / bewind en mentorschap
 •  Afwikkeling van het Imam huwelijk en andere Sharia aspecten