Sociaal Zekerheidsrecht / Sociale voorzieningen

Bij problemen met uw uitkering of dit nu een WWB-uitkering, een WW-uitkering, een ZW-uitkering, een WAO/WIA-uitkering, een WAJONG-uitkering of een uitkering op grond van de Toeslagenwet is kunt u bij Seegers & Lebouille terecht.

Bij problemen met uw uitkering staan wij graag voor u klaar. Wij zijn gespecialiseerd in bijstandsuitkeringen (Particpatiewet), werkloosheidsuitkeringen (WW), ziektewetuitkeringen (ZW) en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA/WAO of Wajong). Ook als u een toeslag ontvangt van het UWV (Toeslagenwet) kunnen wij u helpen als er problemen zijn.

Uitkeringen

Het Sociaal Zekerheidsrecht regelt de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandigen op het gebied van uitkeringen. Bijvoorbeeld bij ziekte/arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (WW, ZW, WAO/WIA, WAJONG, TW etc,). De uitvoerende instantie van deze uitkeringen is het UWV.

Ook de Participatiewet (vroeger de Wet Werk en Bijstand, WWB) valt onder het Sociaal Zekerheidsrecht. Deze wordt uitgevoerd door de de gemeenten.

Sociale voorzieningen

Met sociale voorzieningen  wordt onder meer gedoeld op regelingen over huurtoeslag, zorgtoeslag  en kinderopvangtoeslag. Deze worden toegekend door de Belastingdienst/Toeslagen en regelmatig komt het voor dat burgers buiten hun schuld opeens veel toeslag moeten terugbetalen.
Verder valt bijvoorbeeld persoonsgebonden budget ook onder de sociale voorzieningen. Hierbij kan het gaan om de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet. Vaak heeft u dan te maken met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Zorgkantoor en gemeenten.

Wij kunnen u ook helpen met andere problemen met de Sociale Verzekeringsbank, bijvoorbeeld over kinderbijslag.

Beslissingen

De uitvoerende instanties bepalen op grond van een uitgebreid en complex stelsel van wetten en regels of u recht heeft op een uitkering. Zij beslissen over uw aanvraag. Ook kunnen zij besluiten maatregelen op te leggen, uw lopende uitkering te verlagen of stop te zetten en zelfs overgaan tot terugvordering van te veel ontvangen uitkering.

En uw rechten?

Als u het niet eens bent met een beslissing van de uitkeringsinstantie, kunt u daartegen bezwaar maken of beroep instellen. Wij weten de weg in het complexe web van regels binnen de sociale zekerheid en kunnen u hierin adviseren en bijstaan.

Wij zijn specialisten op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht en staan u bij in de bezwaarprocedure bij de uitkeringsinstanties en de beroepsprocedure bij de rechtbank. Zo nodig voeren wij een hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep voor u.