Sociaal Zekerheidsrecht / Sociale voorzieningen

Bij problemen met uw uitkering staan wij graag voor u klaar. Wij zijn gespecialiseerd in kwesties met betrekking tot bijstandsuitkeringen (Participatiewet), Werkloosheidsuitkeringen (WW), Ziektewetuitkeringen (ZW) en andere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA/WAO of Wajong). Ook bij problemen met een andere uitkering, zoals bijvoorbeeld met een uitkering op grond van de Toeslagenwet, de AIO (Aanvulling Inkomensvoorziening Ouderen) of uw AOW-uitkering kunnen wij u adviseren en waar nodig bijstaan.

Uitkeringen

Het Sociaal Zekerheidsrecht regelt de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandigen op het gebied van uitkeringen. Bijvoorbeeld bij werkloosheid, ziekte, en arbeidsongeschiktheid (WW, ZW, WAO/WIA, WAJONG, TW). De uitvoerende instantie van deze uitkeringen is het UWV.
De AIO en AOW worden uitgevoerd door de SVB (Sociale Verzekeringsbank).
Ook de Participatiewet valt onder het Sociaal Zekerheidsrecht. Deze wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Sociale voorzieningen

Met sociale voorzieningen wordt onder meer gedoeld op regelingen over huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Deze regelingen worden uitgevoerd door de Belastingdienst/Toeslagen. Het komt regelmatig voor dat burgers buiten hun schuld een reeds ontvangen Toeslag moeten terugbetalen.
Verder valt bijvoorbeeld ook het PGB (Persoonsgebonden Budget) onder de sociale voorzieningen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de Jeugdwet. In dat geval krijgt u doorgaans te maken met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Zorgkantoor en gemeenten.
Wij kunnen u ook helpen met andere problemen met de Sociale Verzekeringsbank, bijvoorbeeld over kinderbijslag of nabestaandenuitkeringen.

Eigen Risicodrager:

Als een werkgever Eigen Risicodrager is kan dat zowel voor de werkgever als voor de werknemer in kwestie specifieke vragen met zich meebrengen. Vooral Eigen Risicodragerschap ten aanzien van de Ziektewet en de WIA/WGA-uitkering leidt nogal eens tot problemen. Voor de werkgever is het van belang om de instroom in deze uitkeringen zo veel mogelijk te voorkomen of de uitkeringsduur zoveel mogelijk te beperken omdat daar aanzienlijke kosten mee gemoeid kunnen zijn. De werkgever is als Eigen Risicodrager niet alleen verantwoordelijk voor de betaling van de uitkering, maar ook voor de verzuim- en re-integratiebegeleiding – in veel gevallen óók als de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte al geëindigd is.
Het kan voor u als werkgever in dat geval dus zinvol zijn om te bezien of nadere re-integratiemaatregelen kunnen worden genomen of om te onderzoeken of een herkeuring zou kunnen leiden tot een beëindiging van de uitkering of juist tot toekenning van een IVA-uitkering omdat in die situaties het UWV de betaling weer overneemt, ook als u Eigen Risicodrager bent.
Indien u als werknemer met deze situatie te maken krijgt kan het van belang zijn om tegen een door de werkgever aangevraagde herbeoordeling bezwaar te maken. Herbeoordelingen, ook als zij gevraagd worden met de bedoeling om een (hogere) WIA/IVA-uitkering te krijgen, kunnen immers k onbedoeld ook tot een verlaging of zelfs beëindiging van de uitkering leiden.

Beslissingen

De uitvoerende instanties bepalen op grond van een uitgebreid en complex stelsel van wetten en regels of u recht heeft op een uitkering. Zij beslissen over uw aanvraag om toekenning of wijzing van uw uitkering. Ook kunnen de uitvoerende instanties zoals UWV, SVB of gemeenten besluiten om aan u een maatregel op te leggen, uw lopende uitkering te verlagen of stop te zetten en zelfs overgaan tot terugvordering van te veel ontvangen uitkering.
Bovendien kan er door de uitvoerende instantie bij een besluit tot terugvordering van teveel betaalde uitkering daarnaast een boete worden opgelegd tot 150% van het bedrag dat wordt terug gevorderd.

En uw rechten?

Indien u het niet eens bent met een beslissing van de uitkeringsinstantie, dan kan daartegen doorgaans binnen een termijn van 6 weken bezwaar gemaakt worden. Soms is die termijn zelfs maar 2 weken!
De bezwaarprocedure wordt gevoerd bij de instantie die ook het besluit genomen heeft. Bent u het ook met de beslissing op bezwaar niet eens, dan kan daartegen binnen 6 weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank.
Tegen een uitspraak van de rechtbank staat binnen 6 weken hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht, de hoogste rechter in uitkeringszaken.
Krijgt u te maken met een beslissing over uw recht op uitkering? Wij weten de weg in het complexe web van regels binnen de sociale zekerheid en kunnen u hierin adviseren en bijstaan. Als specialisten op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht staan wij u graag bij in een bezwaarprocedure bij de uitkeringsinstanties, een beroepsprocedure bij de Rechtbank of zo nodig in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.