VvE of appartementsrecht

Op grond van de wet bent u bij de aankoop van uw appartementsrecht lid geworden van een Vereniging van Eigenaars (VvE). 

Veel eigenaars of bestuurders van een VvE hebben vragen over hun rechten en verplichtingen en de verplichtingen van de VvE en de leden daarvan. Bij Seegers & Lebouille kunt u voor deskundig advies over VvE-zaken terecht.

De regels die van toepassing zijn staan vermeld in de wet en de splitsingsakte (en het Modelreglement), soms zijn er aanvullende regels in het Huishoudelijk reglement opgenomen.  

Doel van de VvE is ervoor zorg te dragen dat het gebouw wordt onderhouden, de VvE is daarbij verantwoordelijk voor het beheer van de gezamenlijk delen (het casco, de gangen en de entrees) maar vaak worden ook regels gesteld over de privégedeelten die u als lid in gebruik heeft. 

De VvE dient ervoor om te waken voor het collectief belang van alle eigenaars en draagt de zorg voor het onderhoud van en de gezamenlijke kosten voor het complex. Om die reden worden door de VvE servicekosten in rekening gebracht aan de individuele eigenaars van de appartementsrechten.

De VvE neemt haar besluiten in de jaarlijkse vergadering, dit wordt de Algemene leden vergadering (ALV) genoemd. Tijdens deze vergadering wordt over de begroting, de onderhoudsplannen en andere zaken die voor het besturen van de VvE van belang zijn besloten. Hoe de besluitvorming verloopt is afhankelijk van het soort besluit, meestal is een meerderheid van stemmen voldoende maar soms is er een grotere meerderheid nodig (bijvoorbeeld om de splitsingsakte te wijzigen).

Als lid kunt u zaken op de agenda van de VvE plaatsen, zo heeft u bijvoorbeeld toestemming nodig van de VvE als u een verbouwing (uitbouw, opbouw, onderbouw of andere constructieve wijziging) wilt uitvoeren in of aan het privégedeelte. De ALV neemt daarover een besluit. Als u het niet eens bent met een besluit van de VvE dan kunt u de beslissing door de rechter laten toetsen. De rechter kan bepalen dat het besluit nietig is (als het besluit in strijd is met de geldende regels) of het besluit vernietigen (als de VvE in redelijkheid niet tot dit besluit heeft kunnen komen). 

Maar ook als bestuurder van de VvE kunt u geconfronteerd worden met vragen: wat kunt u doen als een appartementsgerechtigde niet wil meewerken aan noodzakelijk onderhoud? Hoe kunt u voorkomen dat de grooteigenaar alleen haar eigen belang laat meewegen in een stemming? Hoe kan een splitsingsakte worden gewijzigd? Wanneer moet u toestemming voor een verbouwing verlenen? En mag een privé gedeelte worden verhuurd via AirBnb? 

Met al uw vragen over VvE-recht kunt u bij mevrouw Emma Swart terecht