Psychiatrisch Patiëntenrecht

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. Deze verplichte zorg kan gegeven worden middels een crisismaatregel danwel een zorgmachtiging.

Een crisismaatregel is een beslissing van de burgemeester waarmee verplichte zorg gegeven kan worden in een crisissituatie waarin -naar de mening van de burgemeester- snel ingegrepen moet worden vanwege onmiddellijk dreigend nadeel. De rechter zal vervolgens binnen een paar werkdagen na de gedwongen opname beoordelen of aan de voorwaarden voor een crisismaatregel is voldaan en of deze (voor een periode van maximaal 3 weken) moet worden voortgezet.

In andere situaties kan verplichte zorg worden opgelegd middels een zorgmachtiging. De rechter beslist dan op verzoek van de officier van justitie of er eventueel zonder instemming van de client zorg mag worden verleend en zo ja welke vormen van zorg dit betreffen. De rechter komt dan meestal bij u thuis om over het verzoek te praten. De rechter mag de zorgmachtiging alleen verlenen als vrijwillige zorg niet mogelijk is terwijl zorg wel noodzakelijk is om ernstig nadeel weg te nemen.

Verplichte zorg is zeer ingrijpend en kan gepaard gaan met een gedwongen opname in een kliniek. Bent u, of is er iemand in uw naaste omgeving gedwongen opgenomen? Wilt u weten welke rechten u, of één van uw naasten hebben? Vraagt u zich af of gedwongen opname of verlenging daarvan wel noodzakelijk is en of er niet minder ingrijpende alternatieven zijn? Bij Seegers & Lebouille is Elke van Esser gespecialiseerd op dit gebied. U kunt met haar contact opnemen voor rechtsbijstand of advies. Zij werkt in opdracht van de client en geeft hem / haar gratis hulp. Zij behartigt de belangen van de client in alle procedures die met de verplichte zorg te maken hebben. Zij zorgt ervoor dat het perspectief van de client goed naar voren komt in alle procedures. Zij is er voor alle vragen over de rechten en plichten van de client rondom de verschillende procedures en komt de client bezoeken wanneer deze gedwongen is opgenomen of zelf niet in staat is om haar te bezoeken.