Skip to content

Strafrecht

Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Dan is het verstandig een strafrechtadvocaat in te schakelen die u kan adviseren en uw belangen kan behartigen.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om zelf uw verdediging te voeren. Een advocaat strafrecht is niet wettelijk verplicht. Ook een slachtoffer is niet verplicht zich door een advocaat te laten bijstaan. Wel is het ten zeerste aan te raden, vanwege de complexiteit van het Nederlandse rechtssysteem.

Een strafrechtadvocaat is gespecialiseerd in het strafrecht en het strafprocesrecht en kent dan ook alle toepasselijke wetten en bijbehorende verplichtingen. Met een strafrechtadvocaat heeft u de meeste kans op een eerlijk proces en een succesvolle afloop.

Misdrijf of overtreding

In het strafrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. Overtredingen zijn lichtere strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld te hard rijden. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling en fraude. Bij deze feiten kan er een zwaardere straf worden opgelegd.

Strafbeschikking.

De officier van justitie kan u een brief sturen waarin staat dat u een bepaald bedrag moet betalen of een bepaald aantal uur moet werken. Dat heet een strafbeschikking. Tegen deze beschikking staat 14 dagen verzet (een soort beroep) open. Let goed op dat u snel reageert wanneer u het niet eens bent met de strafbeschikking: de 14 dagen gaan tellen vanaf de dagtekening van de beschikking. Doet u niets dan wordt de beschikking onherroepelijk (definitief). De uitkomst van uw zaak wordt vervolgens op uw justitiële documentatie geplaatst: u heeft dus een strafblad. Wanneer u in verzet gaat wordt uw zaak alsnog aangebracht bij de rechter.

Zitting bij de officier van justitie.

Het kan ook zijn dat de officier van justitie u uitnodigt om op een zogenaamde officierszitting te komen. De officier wil dan een afspraak met u maken over de manier waarop de zaak wordt afgedaan. U heeft het recht om u tijdens deze zitting bij te laten staan door een strafrechtadvocaat.

Naar de rechter.

Tenslotte kunt u een oproep krijgen om naar een zitting te komen (dagvaarding). Wanneer het om een overtreding gaat wordt uw zaak beoordeeld door de kantonrechter. Voor misdrijven wordt u opgeroepen om bij de strafrechter te komen. Dat kan een rechter alleen zijn (politierechter) of een meervoudige kamer (3 rechters).

In alle gevallen is het de officier van justitie die u oproept om voor de rechter te komen.

Een strafrechtadvocaat kent het strafrechtsysteem en weet op welke wijze de rechter uw zaak zal beoordelen. De strafrechtadvocaat vraagt het dossier op, bespreekt met u hoe de verdediging het beste gevoerd kan worden, zorgt ervoor dat uw kant van het verhaal naar voren wordt gebracht en zal u zo goed mogelijk verdedigen – van het verhoor tot en met de zitting en het eventuele hoger beroep.

Aangehouden door de politie?

Bent u aangehouden door de politie en zit u vast? Dan wilt u weten hoe lang u vast moet zitten, wanneer u voor de rechter komt en hoe u contact kunt opnemen met bijvoorbeeld uw familie. Geef dus bij de politie aan dat u een strafrechtadvocaat wil inschakelen. Een strafrechtadvocaat informeert u over de gang van zaken tijdens de periode dat u vast zit voordat uw zaak wordt behandeld (voorarrest) en doet er alles aan deze periode zo kort mogelijk te laten zijn.

Hoger beroep en cassatie

Bent u veroordeeld door de rechter en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u hoger beroep instellen tegen het vonnis van de rechter. Een strafrechtadvocaat kan u daar bij helpen. Hoger beroep stelt u in bij de rechtbank. Dit moet altijd binnen 14 dagen nadat het vonnis is uitgesproken. In hoger beroep wordt uw zaak opnieuw behandeld. Wanneer u in hoger beroep wordt veroordeeld staat tenslotte nog cassatie beroep open. Ook die termijn bedraagt 14 dagen.

Vrijspraak of sepot

Wanneer de rechter u vrijspreekt of de officier van justitie uw zaak seponeert heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding voor de dagen die u heeft vastgezeten en de kosten die u heeft gemaakt. De strafrechtadvocaat kan een verzoek tot het vergoeden van deze kosten indienen bij de rechtbank. Let wel op: de termijn om zo’n verzoek in te dienen bedraagt 3 maanden gerekend vanaf de datum dat de zaak geëindigd is.

Is een strafrecht advocaat duur?

Een strafrecht advocaat hoeft niet duur te zijn. Wanneer u een laag inkomen hebt, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De strafrechtadvocaat vraagt voor u een zogenaamde toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand deze toevoeging verleent, hoeft u doorgaans alleen een eenmalige eigen bijdrage te betalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rechtsbijstand.nl.

Slachtoffer van een strafbaar feit?

Wanneer iemand een overtreding of misdrijf heeft gepleegd, is er vaak ook een slachtoffer. Slachtoffers kunnen ook gebruik maken van de bijstand van een slachtofferadvocaat. De slachtofferadvocaat bereidt u zo goed mogelijk voor op wat komen gaat. Ook is het in een aantal gevallen mogelijk om voorafgaand aan de zitting in gesprek te gaan over de zaak met de behandelend officier van justitie, het zogenaamde ‘slachtoffergesprek’ of ‘officiersgesprek’. De slachtofferadvocaat helpt u verder met – wanneer u schade geleden heeft – het indienen van een verzoek tot schadevergoeding (voegingsformulier). De rechter beslist bij de einduitspraak of het verzoek tot schadevergoeding wordt toegewezen. Tenslotte kunt u bij bepaalde strafbare feiten als slachtoffer gebruik maken van het spreekrecht tijdens de zitting. Uw slachtofferadvocaat gaat mee naar de zitting zodat u niet alleen hoeft en kan ook namens u het woord voeren.

Wordt de verdachte niet vervolgd (sepot)?

Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit en heeft de officier van justitie besloten de verdachte niet te gaan vervolgen? Dan kan de slachtofferadvocaat voor u een verzoek indienen bij het gerechtshof (verzoek 12 Sv). Het gerechtshof zal dan oordelen of het Openbaar Ministerie de verdachte alsnog moet gaan vervolgen.